Phythopthora infestans
Bild 5: Phythopthora infestans (Foto: simon)