Phythopthora infestans
Bild 4: Phythopthora infestans (Foto: bea)